Nieuwsarchief 2013

3 november :: Witte-kluifzwam waargenomen in 's Gravenmoer .

Tijdens onze zondagochtend wandeling door de dijkjes zagen we in de kerkdijk een witte kluifzwam staan. Zie onderdstaande foto. Bij nader onderzoek blijken er wel 17 exemplaren te staan. 

19 september :: Paddenstoelen in ‘s Gravenmoer

Het is al weer bijna herfst en  hier en daar rond ’s Gravenmoer komen paddenstoelen tevoorschijn. Afgelopen week zijn in de kerkdijk de biefstukzwam en de aardster waargenomen. De biefstukzwam veroorzaakt op kleine schaal bruinrot.

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk) De aantasting verspreidt zich zeer traag door de boom waardoor de aantasting beperkt blijft. Risico op een verhoogde kans op instabiliteit is laag. Bestrijding is niet mogelijk.

Foto onder van de aardster is gemaakt in de kerkdijk. De aardster is een stuifzwam met een dikke huid. De huis splijt zich in punten wanneer hij rijp is. Als de aardster uitgedroogd is krullen de punten van de ster zich naar onderen en drukken de zwam los van de grond.

18 september :: IJsvogel gezien in 's Gravenmoer

Op zondag 15 september 2013, tijdens een excursie van de natuur vereniging  “Ken en Geniet uit Dongen, is de ijsvogel langs de Donge gezien. Lees hier meer over de ijsvogel in ‘s Gravenmoer.

 

17 september :: Voortgang nestkastenproject Kerkebos e.o  ’s Gravenmoer

De nestkasten door Thieu Verharen en Joop Snijders in de winter van 2012/2013 zijn opgehangen zijn in 2013 drie maal voor controlebezocht om de resultaten van het broedseizoen 2013 te inventariseren. Uit de inventarisatie blijkt dat het plaatsen van de nieuwe nestkasten in en rond het Kerkebos in 's Gravenmoer een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Kijk hier voor meer over het Nestkastenproject Kerkebos e.o  ’s Gravenmoer.

 

28 april :: Insectenhotel met wilde plantenstrook

Begin april 2013 heeft Joop Snijders een insectenhotel gebouwd. Het insectenhotel heeft hij daarna in de bebossing achter de even nummers, ter hoogte van huisnummers 24, aan de Dr Koekkoeklaan in ’s Gravenmoer geplaatst. 

Het insectenhotel is bedoeld om leefruimte voor insecten te creëren en zodoende de natuur een steuntje in de rug te geven zodat deze in haar prachtige verscheidenheid kan voortbestaan. In de lente en in de zomer voorziet het insectenhotel  in een uitermate geschikte nestplaats voor veel insecten en andere dieren, en in de herfst en in de winter biedt het insectenhotel een veilige overwinterings plaats.

Foto onder: het insectenhotel.

Tevens heeft Joop in de buurt van het insectenhotel, achter Dr Koekkoeklaan 24 een wilde plantenstrookje aangelegd. De volgende soorten zijn in april 2013 aangeplant: kaardebol, zilverdistel, morgenster, boterbloem, koolzaad, koekkoeksbloem, look zonder look, vergeet-me-nietje, kruipendzenegroen, reuzenberenklauw, moerasspirea, dotterbloem, gele lis, kaasjeskruit, etc.

Foto onder: het wilde plantenstrookje.

 

22 april  2013 :: Onderhoud bomen Kerkebos

Begin april 2013 is er in het oostelijk gedeelte van het Kerkebos groot onderhoud gepleegd. Een aantal bomen zijn verwijderd, andere zijn op een bepaalde hoogte afgezaagd en weer anderen zijn gesnoeid. Ook zijn er een aantal hulst struiken verwijdert. De kap van bomen en de hulststruiken zorgt voor meer licht waardoor de onderbegroeiing meer kans krijgt zich te ontwikkelen. De aanwezige waardevolle bomen krijgen meer groeimogelijkheden. Door het onderhoud aan het bos verbeteren de leefmogelijkheden voor dieren zoals vogels, vlinders en insecten.

Foto onder: De onderbregroeiing kan zich beter ontwikkelen nu er bomen gekapt zijn.

 Het grootste gedeelte van het afkomende snoeiafval is in het Kerkebos verzameld op een aantal zogenaamde takkenrillen die al dan niet afgedenkt zijn met zand. Het snoeihout wordt op deze manier goed benut; vogels, insecten en kleine zoogdieren maken er gebruik van als onderkomen. Het hout van een takkenril doorloopt alle stadia van natuurlijke vertering met  bijbehorende vegetatie. Schimmels en zwammen zorgen voor afbraak van het dode hout wat waardevolle grondstoffen oplevert.

Foto onder: Het snoeiafval is verzameld op een aantal zogenaamde takkenrillen.

 

11 april  2013 :: Nestkastenproject Kerkebos e.o  ’s Gravenmoer

 In de winter van 2012/2013 zijn Thieu Verharen en Joop Snijders, in samenwerking met de natuurvereniging ”Ken en Geniet” uit Dongen, gestart met  een nestkastenproject in en rond het Kerkebos.  

Het doel van nestkastenproject is de diversiteit van de vogels in en rond het kerkebos een positieve impuls te geven.

Foto onder : Het Kerkebos.

In en rond het Kerkebos zijn al een aantal nestkasten aanwezig. Deze zijn hoofdzakelijk bestemd voor koolmezen en pimpelmezen. Uit de inventarisatie komt naar voren dat er totaal zevenendertig nestkasten hangen, veelal van het type waarvan de koolmees en de pimpelmees gebruik maakt. Deze nestkasten zijn allen eigendom van bewoners in voornoemd gebied.

Na de inventarisatie zijn er nog tien , door de natuurvereniging ”Ken en Geniet” beschikbaar gestelde nestkasten, opgehangen waarvan twee van het type boomkruiper, twee van het type vliegenvanger, twee van het type boomklever en vier van het type koolmees.

Foto’s onder: De locaties waar de nieuwe nestkasten zijn opgehangen.

In de lente en zomer worden de nieuw opgehangen nestkasten, en nog enkele nestkasten van particulieren, door Thieu en Joop geobserveerd om de bezetting te inventariseren. De broedgevallen worden opgetekend en via “Ken en Geniet doorgegeven aan de Sovon Vogelonderzoek organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bij houdt.

18 september :: IJsvogel gezien in 's Gravenmoer

Op zondag 15 september 2013, tijdens een excursie van de natuur vereniging  “Ken en Geniet uit Dongen, is de ijsvogel langs de Donge gezien. Lees hier meer over de ijsvogel in ‘s Gravenmoer.

18 september :: IJsvogel gezien in 's Gravenmoer

Op zondag 15 september 2013, tijdens een excursie van de natuur vereniging  “Ken en Geniet uit Dongen, is de ijsvogel langs de Donge gezien. Lees hier meer over de ijsvogel in ‘s Gravenmoer.

19 september :: Paddenstoelen in ‘s Gravenmoer

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

Foto onder van de biefstukzwam is gemaakt in de kerkdijk. De biefstukzwam komt voor op de stamvoet van hoofdzakelijk zomereiken. De vruchtlichamen vormen vaak een halfronde cirkel en zijn aan de bovenzijde roze/rood en verkleuren later naar bruin. (lijkt op biefstuk)

19 maart 2013 :: Opknapbeurt watergangen in en rond het kerkebos

Op de bodem van de watergangen rond het kerkebos heeft zich in de afgelopen jaren een laag  bagger verzamelt. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad en plantenresten. Door deze laag met bagger worden de watergangen steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof wat niet bevorderlijk is. Vissterfte en stank kan bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water af- en aanvoeren. Reden genoeg om tot uitbaggeren over te gaan
In week 10 van is de firma Van Wijlen, in opdracht van de gemeente Dongen, gestart met baggerwerkzaamheden rond het Kerkebos. De oude beschoeiing, bestaande uit gecreosoteerde paaltjes, is  tijdens de baggerwerkzaamheden ook verwijderd en afgevoerd. De olie in de creosoot palen  zit  loogt  dat er langzaam uit  komt  en zo in het oppervlaktewater en de bodem terecht komt. In creosootolie zouden zogenoemde pak''s zitten, die niet biologisch afgebroken kunnen worden en die het milieu aantasten. Ze zijn zeer ongezond voor mens en dier. Reden genoeg om ze te verwijderen en af te voeren.
In week 11 zijn de werkzaamheden afgerond. De huidige watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen met op sommige plaatsen steile waterkanten. De natuur in het kerkebos is hier zeker mee gebaat, watervogels en vissen kunnen de watergangen weer gaan bevolken. Maar niet alleen de watervogels en de vissen. Al een aantal jaren achtereen zijn er in en rond het gebied van de wiel in de kerkebos ijsvogels waargenomen. Nu er weer natuurvriendelijke oevers met steile waterkanten zijn gekomen is het goed mogelijk dat de ijsvogel het kerkebos als broedgebied gaat kiezen.


Foto’s  onder:  Op de bodem van de watergangen rond het kerkebos heeft zich in de afgelopen jaren een laag  bagger verzamelt.

Foto's onder:  Baggerwerkzaamheden in volle gang.


Foto onder:  De oude beschoeiing, bestaande uit gecreosoteerde paaltjes, is tijdens de baggerwerkzaamheden ook verwijderd en afgevoerd.

Foto's onder:  De watergangen zijn weer schoon en de overs zijn natuurvriendelijk gemaakt.

13 maart 2013 :: Hoogstamfruitbomen terug in de kern van ‘s Gravenmoer

In de kern 's Gravenmoer gaat een oude traditie herleven.Als het een beetje wil, staan er over een paar jaar weer hoogstamfruitbomen, rijk beladen met appels, peren, kersen en pruimen, rond de huizen en boerderijen langs de Hoofdstraat en de Vaartweg.
In het verleden beschikte zo'n beetje ieder erf aan de hoofdstraat en de Vaartweg over een eigen hoogstam-boomgaard. Appel, peren- en kersenbomen op de percelen rond de huizen waren in vroeger tijden typerend voor de lintbebouwing die in 's Gravenmoer van oudsher aanwezig is. In de loop der tijd zijn deze boomgaarden grotendeels verdwenen maar daar komt verandering in
Begin april zal de gemeente gratis fruitboompjes uitdelen aan de bewoners van de Hoofdstraat en Vaartweg. Er zullen fruitbomen met sprekende namen worden aangeboden zoals de Zoete Emgaard, Brabantse Bellefleur (appels), Gieser (peer), Varikse zwarte kers en Belle de Louvain (pruim).
Het hoogstamfruitbomenproject is onderdeel van een breder plan, jaren geleden opgesteld om de cultuurhistorie tot leven te brengen in het landschap dat ’s Gravenmoer kenmerkt. De beeldkwaliteit zal er door worden versterkt en doordat veel diersoorten er een leefgebied vinden is ook de biodiversiteit ermee gediend.
Achter het hotel Hof van ’s Gravenmoer zijn er een paar jaar geleden 23 verschillende hoogstamfruitbomen geplant bij een aantal oudere bomen. De nog iele stammetjes van de pas geplante boompjes worden voorlopig nog overvleugeld door een oude majestueuze Bramley’s Seedling, een 150 jaar oud ras.

Foto's onder: Aan vaartweg 56 staan heden ten dagen nog fruitbomen rond de boerderij. Als het een beetje wil zullen er op diverse plaatsen langs de vaartweg en hoofdstraat fruitbomen terugkeren.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb