Flora en Fauna in en rond 's Gravenmoer

‘s Gravenmoer is gezegend met een prachtige en uitbundige natuur. Zowel de flora als de fauna kennen een grote soortenrijkdom. Een ieder kan in en rond ’s Gravenmoer met volle teugen genieten van de natuur. 

Kerkebos 

Tussen de Martinuskerk (Hervormde Kerk) en de Donge ligt een aantrekkelijk stukje natuur, een parkje, Kerkebos genaamd. De Martinuskerk (Hervormde Kerk) en het Kerkebos lagen oorspronkelijk vrij centraal in het dorp. Later is, mede tengevolge van de overstromingen (o.a. in 1609,1612 en 1614), een gedeelte van de bebouwing verloren gegaan en kwamen kerk en Kerkebos meer excentrisch te liggen in het dorp. Bij één van de vele overstromingen die het dorp hebben getroffen is de Kerkdijk, die langs het Kerkebos loopt, doorgebroken. Achter deze doorbraak ontstond een wiel, waarna de dijk opnieuw is aangebracht om het wiel heen. Dit wiel ligt nu nog in het Kerkebos. 

Foto's onder: In de zomer zijn er mooie doorkijkjes bij het Wiel. 

Kijk hier om nog meer te genieten van de natuur in het Kerkebos.

Hoge-en lage dijk

Aan de west zijde wordt ’s Gravenmoer begrensd door de lage-en hoge dijk. Samen met de dwarsdijk, brouwersdijk, kerkdijk, dongedijk, slapende dijk en het bieslant vormen ze een prachtig wandel- en natuurgebied.
In de lage en hoge dijk, die voor het grootste gedeelte kaarsrecht loopt, staat aan de zuidzijde van het wandelpad een lange rij eikenbomen met daartussen diverse soorten struiken. Aan de noordzijden van het pad vindt men lagere begroeiing waaronder kleine eikenboompjes, diverse soorten struiken, wilde kamperfolie en hier en daar een berkenboompje. Nabij de hoofdstraat zit er in de hoge dijk een bocht met daarbij een waterplas, een zogenaamde wiel.

Foto onder: Het z.g.n wiel in de Hoge dijk.

 

Kijk hier voor meer informatie en foto's van de Hoge en Lage dijk

Dwarsdijk

De dwarsdijk loopt vanaf de splitsing hoge dijk, lage dijk, iets wat slingerend noordwaarts. Aanvankelijk liep de dwarsdijk kaarsrecht,maar in de loop der jaren heeft het grillige vorm gekregen. Dat heeft te maken met de dijkdoorbraken in de vorige eeuwen. Na een doorbraak ontstonden er kolken, wielen genaamd. Op het punt waar de dijk doorbrak ontstond door de sterke stroming een schuurgat. De dijk werd daarna weer gesloten door een nieuw stukje dijk om deze wiel heen te leggen. Een wielen is dus herkenbaar aan een bocht in de dijk met daarbij een waterplas. In de dwarsdijk liggen drie wielen die met een sloot met elkaar verbonden zijn. In de wielen hebben zich diverse planten en dieren gevestigd.
Aan beide zijde van de dwarsdijk staan diverse soorten bomen zoals eiken, elzen wilgen en diverse soorten struiken met daartussen open stukken.

Foto's onder: Dwarsdijk met twee van de drie wielen.

 Kijk hier voor meer informatie en foto's van de Dwarsdijk.

Brouwersdijk

Het eerste gedeelte van de brouwersdijk loopt langs de zuid grens van ’s Gravenmoer. Na enkele honderden meters buigt hij af naar het noordwesten. Aan het eerste gedeelte van de brouwersdijk, aan de zuidzijde van het pad, staat net als in de hoge en lage dijk een lange rij eikenbomen met daartussen diverse soorten struiken. In dit gedeelte staat aan de noordzijden van het wandelpad lagere begroeiing waaronder kleine eikenboompjes, struiken en één  opvallend gekronkelde berkenboom. Vanaf het punt waar de brouwersdijk afbuigt naar het noorden staan er aan beide zijde rijen eikenbomen.

Foto onder: De Brouwersdijk met zijn oude statige bomenrijen.

Kijk hier voor meer informatie en foto's van de Brouwersdijk.

Onkelpad

Één van de fraaie stukjes natuur vindt men langs de Brouwersdijk en het aangrenzende Onkelpad. Bij de brug aan de Wilhelminalaan in ’s Gravenmoer komt de Onkel Sloot bij het riviertje de Donge. Vanaf deze plaats is in 2011, langs de Brouwersdijk en de Onkelsloot, een natuurstrook (ecologische verbindingszone) aangelegd.
Door de aanleg hiervan is een brede strook geschikt gemaakt voor de planten en dieren die van nature in deze omgeving thuishoren. Vanuit de Brouwersdijk is en wandel/fietspad aangelegd tot aan de Watersticht in Dongen. 

Kijk hier voor foto's van de aanleg van de ecologische verbindingszone nabij de Onkelsloot.
Foto's onder:Vanaf maart 2012 tot en met december 2012 is de natuur langs de Brouwersdijk  en het wandel/fietspad langs de Onkelsloot tot aan de Watersticht in Dongen verder tot leven gekomen.

Kijk hier hoe de Ecologische VerbindingsZone langs de Onkelsloot zich in  2012 heeft ontwikkeld.

Kerkdijk

De kerkdijk kronkelt ten westen van ’s Gravenmoer gedeeltelijk langs het riviertje de Dongen en gedeeltelijk door het kerkebos. Het gedeelte van de kerkdijk dat langs het riviertje de Dongen loopt wordt aan de oostzijde van het wandelpad begrensd door de dijksloot. In de kerkdijk staan aan beide zijde van het pad verschillende bomensoorten zoals de wilg, de eik, de rode en groene beuk, en de kastanje. Vooral de grillige vormen van de prachtige oude rode en groene beuken vallen hier op. In de bredere bermen langs de Donge en de dijksloot groeien diverse soorten struiken zoals de hazelaar en struikwilg.

Foto onder: De kerkdijk ten westen van 's Gravenmoer.

 Kijk hier voor meer informatie en foto's van de kerkdijk.

Dongedijk

Vanaf de kerkdijk kronkelt het riviertje de Donge in noordelijke richting naar de splitsing met het zuiderafwateringskanaal en de vaart. Bijna parallel aan de oostzijde van het riviertje loopt de dongedijk die net voor de splitsing met het zuiderafwateringskanaal en de vaart afdraait in oostelijke richting. Even verderop sluit de dongedijk aan op de  wielstraat. Vanaf de kerkdijk tot aan het punt waar de dongedijk afdraait naar de wielstraat wordt hij aan de oost zijde, achter de bomen en struiken, begrensd door een ruiterpad met een sloot ernaast.  Aan beide zijde van de dongedijk staat een grote variatie aan bomen en struiken met onder anderen de Gelderse roos, de es, de esdoorn, populieren,de hazelaar, lijsterbes, struikwilg, wilgenkatjes, sleedoorn en vogelkers. Langs de dongedijk, net buiten ’s Gravenmoer, vindt men klein bosperceeltje het bosje van Smits genaamd. Op de splitsing van de Donge met het zuiderafwateringskanaal en de vaart, aan de noordzijde van de dongedijk bevindt zich een iets groter bosperceeltje met veelal Canada populieren

Foto's onder:Aan beide zijde van de dongedijk staat een grote variatie aan bomen en struiken.

 Kijk hier voor meer foto's van de natuur langs de dongedijk.

Bosje van Smits

Het bosje van Smits is een klein bosperceeltje tussen het riviertje de Donge en de dongedijk. Er staan twee oude kastanjebomen, één treurwilg, een aantal vlierstruiken en Canada populieren.

Foto's onder: Bloeiende vlierstruiken in het bosje van Smits.

Kijk hier voor meer foto's van het bosje van Smits.

Slapende dijk

Net voorbij het bosje van Smits loopt vanaf de rechterkant van de Dongedijk de slapende dijk. Deze dijk is destijds aangelegd om ’s Gravenmoer voor overstromingen te behoeden. In een later stadium is er over deze dijk een wandelpadaangelegd die uitkomt op de wielstraat. Beide zijde van de slapendedijk zijn aangeplant met een elzenhaag. Aan de zuidzijde van de slapendedijk, achter de elzenhaag loopt een sloot. Achter de sloot ligt een verwaarloosde weide die bijna geheel is dicht gegroeid met grote elzenstruiken en vlierstruiken.

Foto onder: Beide zijde van de Slapendedijk zijn aangeplant met elzenhagen.

Kijk hier voor meer foto's van de slapendedijk.

Bieslant

Aan de noordzijde van ‘s Gravenmoer ligt tussen de Wielstraat en de Waspikseweg het Bieslant. In deze aangelegde natuurzone, loopt een fraai slingerend wandelpad. In het bieslant staan diverse soorten  bomen, struiken en er zijn grasstroken. Er liggen  twee paddenpoelen in het Bieslant. Aan een aantal bomen en struiken zijn nog  kenmerken van het vroegere slagenlandschap te zien. Langs de gedempte slootjes staan elzen bomen en stronken van elzenstruiken. Verder staan er vlierstruiken, hazelaars, Canada populieren, berken en essenbomen.

Foto's onder:  In het bieslant staan diverse soorten  bomen en struiken en er zijn grasstroken. 

Kijk hier voor meer foto's van het bieslant.

"De Donge"

Het riviertje de “Donge” loopt te westen van ’s Gravenmoer vanaf de brug aan de provincialeweg/Wilhelminalaan noordwaarts richting Raamsdonk. Het gedeelte vanaf de brug aan de provincialeweg/Wilhelminalaan tot aan de splitsing zuiderafwateringskanaal en vaart, is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in het kader van de ruilverkaveling de Dongen verbreed en voorzien van plasbermen.

Foto's onder: Het riviertje de "Donge" vanaf de brug aan de provincialeweg/Wilhelminalaan  tot aan de splitsing zuiderafwateringskanaal en vaart.

Kijk hier voor meer foto's van De Donge.